ASP.NET

İnternet Programcılığı Iı - Asp.Net Web Form Çalışma Soruları

22 Nisan 2024 Pazartesi Adem KORKMAZ 1762
İnternet Programcılığı II - Asp.Net Web Form Çalışma Soruları

 1. ASP.NET Web Forms'ta, sayfa başına birden fazla ScriptManager kontrolü eklemek mümkün müdür?

a) Evet, sınırsız sayıda ekleyebilirsiniz.
b) Hayır, yalnızca bir tane olabilir.
c) Evet, ancak yalnızca bir tanesi aktif olabilir.
d) Hayır, ancak birden fazla UpdatePanel kontrolü ekleyebilirsiniz.
e) Evet, ancak farklı modlarda olmalıdırlar.
 
Cevap:B
 
2. ViewState, ASP.NET Web Forms'ta hangi amaçla kullanılır?
a) Kullanıcı oturumlarını yönetmek.
b) Sunucu tarafında sayfa durum bilgisini saklamak.
c) İstemci tarafında sayfa durum bilgisini saklamak.
d) Kullanıcı kimlik bilgilerini doğrulamak.
e) Sayfalar arası veri aktarımını sağlamak.

Cevap: C
 
3. ASP.NET Web Forms'ta bir web sayfası ilk yüklendiğinde hangi olay tetiklenir?
a) Page_Load
b) Page_Init
c) Page_Start
d) Page_PreRender
e) Page_FirstLoad

Cevap: B
 
4. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET Web Forms'ta bir kullanıcı kontrolünü tanımlamak için doğru yoldur?
a) .ascx dosyası
b) .aspx dosyası
c) .asmx dosyası
d) .asp dosyası
e) .config dosyası

Cevap: A
 
5. ASP.NET Web Forms'ta, hangi nesne sayfa yüklemesinin tamamlandığını işaret eder?
a) IsPostBack
b) IsComplete
c) IsLoaded
d) IsFinished
e) IsDone

Cevap: A
 
6. ASP.NET Web Forms'ta, bir kullanıcının sayfayı ilk kez mi yoksa bir postback sırasında mı ziyaret ettiğini kontrol etmek için hangi özellik kullanılır?
a) Page.IsPostBack
b) Request.IsFirstLoad
c) Response.IsClientConnected
d) Session.IsNewSession
e) Application.IsStarting

Cevap: A
 
7. ASP.NET Web Forms'ta, hangi özellik sayfanın müşteri tarayıcısına döndürülmeden önceki son durumunu belirler?
a) Page_PreRender
b) Page_OnRender
c) Page_LoadComplete
d) Page_Unload
e) Page_Finalize

Cevap: A
 
8. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET Web Forms'ta sayfa yaşam döngüsünün bir parçası değildir?
a) Init
b) Load
c) Render
d) Attach
e) Unload

Cevap: D
 
9. ASP.NET Web Forms'ta, sayfanın ViewState'ini devre dışı bırakmak için hangi yöntem kullanılır?
a) ViewState["Enabled"] = false;
b) EnableViewState = false;
c) DisableViewState();
d) SetViewStateMode("Off");
e) ViewState.Enabled = false;

Cevap: B
 
10. Master sayfa ve içerik sayfası arasındaki veri alışverişini sağlamak için ASP.NET Web Forms'ta hangi yöntem tercih edilir?
a) Direkt veri aktarımı kullanarak
b) ViewState kullanarak
c) Session değişkenleri kullanarak
d) QueryString kullanarak
e) Public property'ler kullanarak

Cevap: E
 
11. ASP.NET Web Forms'ta, bir kullanıcı kontrolü sayfasına ilk olarak hangi olay sırasında erişilir?
a) Init
b) Load
c) PreRender
d) Unload
e) PreInit

Cevap: E
 
12. Global.asax dosyasında tanımlanan hangi olay, uygulama başlatıldığında tetiklenir?
a) Application_Start
b) Session_Start
c) Application_Load
d) Application_BeginRequest
e) Application_Init

Cevap: A
 
13. ASP.NET Web Forms'ta, UpdatePanel kontrolünün hangi özelliği, sayfa kısmi postback sırasında tetiklenir?
a) UpdateMode
b) ChildrenAsTriggers
c) Triggers
d) RenderMode
e) AsyncPostBackTrigger

Cevap: A
 
14. Web Forms uygulamasında, hangi yapı dinamik olarak kullanıcı arayüzü bileşenleri eklemek için kullanılır?
a) Panel
b) Placeholder
c) Literal
d) UserControl
e) CustomControl

Cevap: B
 
15. ASP.NET Web Forms'ta, sunucu tarafı kontrolüne JavaScript ile müdahale etmek için kullanılan özellik hangisidir?
a) ClientIDMode
b) ClientScript
c) RegisterClientScriptBlock
d) OnClientClick
e) ClientID

Cevap: A
 
16. Bir Web Forms uygulamasında, bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için hangi sınıf kullanılır?
a) Authentication
b) Identity
c) FormsAuthentication
d) UserIdentity
e) Membership

Cevap: C
 
17. ASP.NET Web Forms'ta, sayfanın tam yükleme işlemini bitirdiğini gösteren olay hangisidir?
a) LoadComplete
b) PreRenderComplete
c) Unload
d) RenderComplete
e) None of the above

Cevap: A
 
18. Master sayfalar ile ilgili olarak, hangi dosya uzantısı yanlış eşleştirilmiştir?
a) Master sayfa - .master
b) İçerik sayfası - .aspx
c) Kullanıcı kontrolü - .ascx
d) Veritabanı sayfası - .aspx
e) Stil sayfası - .css

Cevap: D
 
19. ASP.NET'te, bir master sayfada tanımlanan bir metni, içerik sayfasından değiştirmek için hangi yöntem kullanılır?
a) Public method kullanarak
b) İçerik sayfasında özellik tanımlayarak
c) FindControl metodu ve ardından cast işlemi kullanarak
d) Session değişkenleri ile
e) ViewState kullanarak

Cevap: C
 
20. ASP.NET Web Forms'ta bir sunucu kontrolünün olaylarını işleyen metod hangi anahtar kelime ile işaretlenir?
a) delegate
b) event
c) protected
d) override
e) handler

Cevap: E
 
 

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır